Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Stichting Kindervakantiewerk Venlo (de “Organisatie“) organiseert sinds 1967 verschillende activiteiten voor kinderen uit de omgeving Venlo.
  2. Elk jaar in de zomervakantie wordt door de Organisatie een kampweek georganiseerd (het “Kinderkamp“).
 2. Aanmelding
  1. Kinderen wonende in de omgeving Venlo, deelnemend aan het regulier onderwijs in groep 4 tot en met groep 8, kunnen zich inschrijven voor het Kinderkamp.
  2. Wanneer een kind een gedragsstoornis heeft (bijvoorbeeld ADHD of autisme), een speciaal dieet moet volgen, medicijnen gebruikt of andere (medische) bijzonderheden van toepassing zijn, dient dit duidelijk te worden aangegeven op het inschrijfformulier. Het Kinderkamp is niet ingericht voor kinderen behorend tot een specifieke doelgroep, maar voor kinderen van het reguliere onderwijs.
  3. Plaatsing geschiedt door de Organisatie op basis van volgorde van inschrijving, met dien verstande dat kinderen die in het voorgaande jaar mee zijn geweest op het Kinderkamp in de regel de voorkeur krijgen boven kinderen die in het voorgaande jaar niet mee zijn geweest.
  4. De Organisatie behoudt zich het recht voor tot bevoorrechte plaatsing op grond van leeftijd, jongen/meisje-verdeling en/of andere zwaarwegende redenen.
  5. De Organisatie behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.
  6. Inschrijving is pas officieel wanneer het inschrijfgeld is ontvangen en de inschrijving door de Organisatie schriftelijk is bevestigd (zie ook artikel 3 Betaling en restitutie).
 3. Betaling en restitutie
  1. Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor het einde van de op de factuur gestelde termijn (de “Betaaldatum“) te zijn betaald.
  2. In het geval betaling niet volledig voldaan is op de Betaaldatum vervalt het recht op deelname.
  3. Annulering van een inschrijving kan kosteloos tot 1 januari van het jaar waarin het Kinderkamp plaatsvindt. Bij annulering van een inschrijving na die datum is €25,00 administratiekosten verschuldigd.
  4. Bij annulering van een inschrijving na de 1 juni is geen restitutie mogelijk.
  5. Het door een kind eerder verlaten van het Kinderkamp, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, geeft geen recht op restitutie.
  6. Gedwongen annulering van het Kinderkamp vanuit overheidswege geeft geen recht op restitutie.
 4. Deelname
  1. Kinderen worden verwacht de gehele duur van het Kinderkamp aanwezig te zijn, gedeeltelijke deelname is niet mogelijk. In voorkomende gevallen kan door de Organisatie van deze regel worden afgeweken. Dit is te allen tijde ter beoordeling van de Organisatie.
  2. Kinderen die gedrag vertonen dat als ongewenst wordt ervaren, worden hierop aangesproken. Indien nodig wordt contact met de ouders/voogd opgenomen. De Organisatie heeft te allen tijde het recht een kind naar huis te sturen bij ongewenst gedrag of het niet functioneren binnen de groep. In dergelijke gevallen zal het inschrijfgeld niet worden gerestitueerd.
  3. De groepen op het Kinderkamp worden met zorg samengesteld en hierin kan niet worden geruild. In voorkomende gevallen kan door de Organisatie van deze regel worden afgeweken. Dit is te allen tijde ter beoordeling van de Organisatie.
  4. Kinderen en hun ouders/voogd dienen zich te houden aan de regels die zijn opgenomen in het kampboekje. Dit kampboekje wordt voor aanvang van het Kinderkamp aan de deelnemers toegestuurd.
 5. Organisatie
  1. De Organisatie bestaat uit vrijwilligers, geen beroepskrachten.
  2. Leden van de Organisatie die meegaan op het Kinderkamp (de “Kampleiders“) dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. In voorkomende gevallen kan van deze regel worden afgeweken.
  3. Van alle Kampleiders is een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voorhanden.
  4. Er gaan ten minste 2 Kampleiders mee die beschikken over een EHBO-diploma. Indien er hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziekte of anderzijds, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen worden de wensen van het kind gerespecteerd. Noodzakelijke hulpverlening wordt direct geboden. Indien nodig wordt er zo spoedig mogelijk een arts geraadpleegd en/of wordt er contact met de ouders/voogd opgenomen.
  5. Op de website van de Organisatie (kinderkampvenlo.nl) en/of in het kampboekje is een overzicht van de Kampleiders opgenomen.
 6. Verzekering en aansprakelijkheid
  1. Kinderen zijn primair verzekerd via de eigen aansprakelijkheidsverzekering. De Organisatie heeft echter zorggedragen voor een secundaire dekking.
  2. De Organisatie en de Kampleiders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende het Kinderkamp Wanneer een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de Organisatie, is deze aansprakelijkheid, in alle gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de WA-verzekering van de Organisatie volgens de daarin geldende polisvoorwaarden.
 7. Overige
  1. Tijdens het Kinderkamp worden opnames gemaakt in de vorm van foto’s en video’s. Kinderen kunnen op deze foto’s en video’s te zien zijn. De Organisatie gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto’s en video’s en plaatst geen beeldmateriaal waar kinderen redelijkerwijs schade door kunnen ondervinden. Door deelname aan het Kinderkamp geeft de ouder/voogd automatisch toestemming aan de Organisatie om gemaakte foto’s en video’s te publiceren op de website, social media-pagina’s en promotiemateriaal van de Organisatie.
  2. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing bieden voor een gerezen probleem of vraag zal de Organisatie een besluit nemen naar de dan geldende maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis. Dit besluit is bindend voor alle betrokkenen.
 8. Wie mogen er mee?
  1. Kinderkamp Venlo is voor kinderen uit de gemeente Venlo van het reguliere basisonderwijs van groep 4 t/m groep 8 (leeftijd 8 tot 12 jaar). Het is van groot belang dat u op het Aanmeldingsformulier bijzonderheden aangeeft van uw kind zodat de kampleiding hier rekening mee kan houden. Wij zijn geen gespecialiseerd kamp voor kinderen met een bijzondere begeleidingsbehoefte. Gezien de omvang van het kamp kunnen wij geen intensieve begeleiding bieden en in geval van twijfel zullen wij dan ook altijd in overleg treden met de ouders/verzorgers. De uiteindelijke besluitvorming of een kind mee kan op kamp, is voorbehouden aan de organisatie.
 9. Beschermen van persoonsgegevens
  1. De Organisatie zal persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken. Dat mag de Organisatie wel doen als haar daarvoor toestemming is gegeven, als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van haar doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
  2. De Organisatie bewaart persoonsgegevens alleen zolang en voor zover zij deze nodig heeft.

Algemene voorwaarden Stichting Kindervakantiewerk Venlo versie 29-5-2024.